Uchwała Nr XX/59/2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XXI/160/2020 Rady Gminy Dobrcz z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonej na terenie Gminy Dobrcz oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.