Uchwała Nr XIX/56/2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr RGK.0007.32.2020 Rady Gminy Białe Błota z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie nieudzielenia Wójtowi Gminy Białe Błota absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Białe Błota za rok 2019.