Uchwała Nr XIX/58/2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XXII/176/2020 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie przedłużenia wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, terminów płatności rat podatku od nieruchomości.