Uchwała Nr 10/Kr/2020 Składu Orzekającego Nr 14 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 23 czerwca 2020 roku w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Radomin za 2019 rok