Uchwała Nr 17/Kr/2020 Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 23 czerwca 2020 roku w sprawie wyrażenia opinii o uchwale Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Raciążek w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Raciążek za 2019 rok