Uchwała Nr 2/S/2020 Składu Orzekającego Nr 3 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie: wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Bydgoskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu za 2019 r. wraz z informacją o stanie mienia.