Uchwała Nr 2/S/2020 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 18.03.2020 roku w sprawie: wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Brodnica sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy.