Pismo Pana Jana Nowaka Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczące respektowania w treści uchwał organów jednostek samorządu terytorialnego określających wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przepisów o ochronie danych osobowych