W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 sierpnia 2019 r. pod pozycją 1579 opublikowana została ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.

Zwraca się szczególną uwagę na:

1.     wprowadzenie nowych stawek maksymalnych dla niektórych rodzajów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w art. 6j ust. 3b i 6k ust. 2a pkt 5 oraz podstaw ich naliczania

2.     obowiązek podjęcia uchwały w zakresie częściowego zwolnienia z opłaty określony w art. 6k ust. 4a

3.     nowelizację art. 6r m.in. poprzez:

-         dodanie ust. 1ab w brzmieniu: „Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi odpowiednio gmina lub związek międzygminny gromadzą na wyodrębnionym rachunku bankowym.”

-        dodanie ust. 2aa w brzmieniu „Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami.”

-         dodanie ust. 2e dotyczącego ujmowania w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy informacji o wysokości zrealizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów, o których mowa w ust. 2–2c, wraz z objaśnieniami.

4.     zapisy art. 9 i 10 powodujące konieczność podjęcia nowych uchwał organu stanowiącego w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

5.     terminy wejścia w życie znowelizowanych przepisów.

 

Jednocześnie informujemy, iż w przypadku podejmowania przez organ stanowiący nowej uchwały w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, uchwała ta winna być podjęta z uwzględnieniem nowych przepisów.