Stanowisko Izby w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych oraz niepodjęcia przez organy stanowiące JST uchwał w zakresie wynagrodzeń wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz starostów

 

W nawiązaniu do licznych zapytań kierowanych pod adresem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy dotyczących zmiany rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych oraz niepodjęcia przez organy stanowiące JST uchwał w zakresie wynagrodzeń wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz starostów informujemy, co następuje.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 936), od dnia 1 lipca 2018 r. obowiązują nowe stawki graniczne wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego pracowników samorządowych. Wynagrodzenie osób pełniących funkcję organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego określa uchwała organu stanowiącego, będąca aktem o charakterze wewnętrznym, jednakże kwota wypłacanego wynagrodzenia musi być zgodna z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w tym ww. rozporządzenia. Dokonywanie wydatków na wynagrodzenia będzie jak zawsze jednym z zagadnień badanych przez organy kontroli, a przypadki wypłacania wynagrodzeń w wysokościach przekraczających maksymalne kwoty, określone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r., będą zgłaszane organom właściwym w sprawach odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.