Uchwała Nr 2/S/2018 Składu Orzekającego Nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie: wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Warlubie sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy.